Quy định về vận chuyển khách du lịch bằng ô tô và cấp biển hiệu cho ô tô vận chuyển khách du lịch

Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT-BVHTTDL-BGTVT của liên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Giao thông Vận tải quy định về vận chuyển khách du lịch bằng ô tô và cấp biển hiệu cho xe ô tô vận chuyển khách du lịch được ban hành vào ngày 26/01/2011 (có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký).

Thông tư bao gồm 3 phần, 12 điều; quy định về hoạt động vận chuyển khách du lịch bằng ô tô và cấp biển hiệu “xe ô tô vận chuyển khách du lịch” trên lãnh thổ Việt Nam. Đối tượng áp dụng của Thông tư là các cơ quan quản lý nhà nước theo thẩm quyền, cơ quan, tổ chức tham gia quản lý hoạt động kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô; doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ kinh doanh tham gia kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô.

Thông tư bao gồm các điều quy định cụ thể về: nội thất, tiện nghi đối với xe ô tô vận chuyển khách du lịch; lái xe và nhân viên phục vụ trên xe ô tô vận chuyển khách du lịch; hồ sơ đề nghị cấp biển hiệu xe ô tô vận chuyển khách du lịch; thủ tục cấp biển hiệu xe ô tô vận chuyển khách du lịch; biển hiệu và thời hạn biển hiệu xe ô tô vận chuyển khách du lịch; ưu tiên đối với ô tô có biển hiệu xe ô tô vận chuyển khách du lịch.

Nguồn: www.vtr.org.vn